Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Jestli je to jinak, tak prosím neklikat, my vám za to děkovat.
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ
Ještě, než se rozhodnete si zakoupit nabízený produkt / službu, ze zákona vás musíme informovat o nás, naší společnosti, pravidlech obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
1. Úvodní ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), jejímž předmětem je nákup online kurzu a vzdělávací programů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek rewenda.cz
b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je RESTART Marketing, s.r.o. (dále jen prodávající), sídlem nám. Svobody 527/6, 73961 Třinec – Lyžbice, IČ: 28636627, DIČ: CZ28636627 a kupujícího (dále jen kupující).
Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.
d) Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu a on-line podnikání. Informace, které zprostředkovávají lektoři na školení či prostřednictvím on-line programů jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědní za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v on-line vzdělávacích produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.
2. Objednávka
a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese https://www.pr-del.cz a ostatních podstránek na této webové adrese. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.pr-del.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
b) Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat“ na webové stránce https://www.pr-del.cz/pokladna. Od tohoto momentu vznikají mezi nim a prodávajícím vzájemná pravá a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou.
c) Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.pr-del.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
d) Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
e) Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavíraní smlouvy.
3. Kupní cena, daňový doklad
a) Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden v bodě č. 4 těchto obchodních podmínek.
b) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.pr-del.cz/objednavka najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající je plátcem DPH, uvedená cena, která bude na shrnutí objednávky je tak konečná.
c) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.
4. Způsob a forma platby
a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
b) Možnosti plateb:
  • Bankovním převodem na korunový účet právnické osoby podnikatele
  • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
c) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
5. Záruka spokojenosti
a) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@pr-del.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
b) Odstoupit od smlouvy lze nejpozději 3 dny před termínem, který byl uveden u zakoupeného předmětu prodeje.
6. Odpovědnost
a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
7. Reklamace
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Pro reklamaci prosím kontaktujte emailem na adrese info@pr-del.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni.
7.3. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
7.5. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči a obdobných problémech, které nejsou na straně prodávajícího.
7.6.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
8. Ochrana údajů
a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího (viz Zásady ochrany osobních údajů), která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.pr-del.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
9. Závěrečná ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových https://www.pr-del.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.pr-del.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
10. Kontakt
e-mail: info@pr-del.cz
tel.: +420 724 670 513

Copyright text and footer links.

>